Nezaradené

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi Vami, fyzickou osobou ako kupujúcim, resp. pacientom a lekárňou ako predávajúcim, resp. poskytovateľom lekárenskej starostlivosti (ďalej len „Lekárne“ alebo „Lekáreň“).
 2. Lekáreň Na križovatke, Cukrovarská 3034, 92601 Sereď, Lek-Pharm s. r. o., IČO: 53074751, Cukrovarská 3034, 92601 Sereď je zdravotnícke zariadenie s povolením na poskytovanie lekárenskej zdravotnej starostlivosti vo verejnej lekárni.
 3. Lekáreň cez svoju oficiálnu webovú stránku www.lekarennakrizovatke.sk ponúka online rezerváciu, cez ktorú pošle žiadosť o rezerváciu liekov predpísaných na elektronické recepty alebo iných produktov zo sortimentu Lekárne.
 4. Prevádzkovateľom portálu www.lekarennakrizovatke.sk je Lek-Pharm s.r.o. Lekáreň Na križovatke, IČO: 53074751, so sídlom Cukrovarská 3034, 926 01 Sereď.(ďalej len „Poskytovateľ“).

II. Vybavenie žiadosti o rezerváciu

 1. Na základe Vašej žiadosti o rezerváciu, ktorú ste vytvorili a odoslali cez stránku www.lekarennakrizovatke.sk do našej lekárne, rezervujeme pre Vás produkty, ktoré požadujete, alebo rezervujeme eRecepty, ktoré predpísal lekár na Vaše rodné číslo uvedené v žiadosti o rezerváciu. Po prijatí žiadosti o rezerváciu eReceptov na Vaše rodné číslo nebudú eRecepty dostupné na výdaj v iných lekárňach. O prijatí Vašej žiadosti o rezerváciu a následnej príprave produktov na vyzdvihnutie Vás informujeme formou emailu alebo telefonátom.
 2. Pokiaľ k žiadosti o rezerváciu chcete pre Lekáreň uviesť doplňujúcu informáciu, zapíšte to, prosíme, pri vytváraní žiadosti do kolonky „správa“, ktorá je pri potvrdzovaní rezervácie pod Vašimi osobnými údajmi.
 3. Lieky alebo iné produkty, ktoré ste požadovali rezervovať pripravíme na vyzdvihnutie najneskôr do 1 pracovného dňa odo dňa prijatia žiadosti o rezerváciu. Ak by sa stalo, že niektorý z produktov nie je na sklade Lekárne a nie je možné ho objednať od dodávateľa, budeme Vás kontaktovať telefonicky a dohodneme si ďalší postup.

III. Vyzdvihnutie rezervácie

 1. Vyzdvihnutie liekov a ostatných produktov, ktoré ste požadovali rezervovať, je možné urobiť len osobne na adrese Lekáreň Na križovatke, Cukrovarská 3034, 92601 Sereď, kedykoľvek v čase otváracích hodín lekárne (Pondelok – Piatok 8:00 – 17:00). Odborný personál Lekárne Vám pred samotnou kúpou produktov ochotne poradí, poskytne informácie o cene a všetky ďalšie potrebné informácie k liekom aj ostatným produktom.
 2. Platba v Lekárni je možná v hotovosti alebo bankovou kartou. Lekáreň vystaví pokladničný doklad z registračnej pokladnice.
 3. Beriete na vedomie a akceptujete, že lieky viazané na lekársky predpis Vám vydáme len na predpis lekára. Predpis môže byť elektronický eRecept alebo predpis na papierovom tlačive receptu.
 4. Pokiaľ ste žiadali o rezerváciu liekov a na Vaše rodné číslo nebol predpísaný elektronický recept, môžeme Vás kontaktovať a na túto skutočnosť upozorniť.

IV. Zrušenie rezervácie

 1. Vašu žiadosť o rezerváciu môžete zrušiť telefonicky priamo v Lekárni, kde uvediete Vaše identifikačné údaje, podľa ktorých odborný personál v Lekárni Vašu rezerváciu vyhľadá.
 2. Rezerváciu môžete zrušiť aj osobne pred vyzdvihnutím, pokiaľ nesúhlasíte s cenou produktov. Toto neplatí pre lieky, kde je maximálna cena stanovená legislatívou.
 3. Ak si rezervované produkty nevyzdvihnete do 2 pracovných dní odo dňa oznámenia, že rezervácia je pripravená na výdaj, rezervácia bude automaticky zrušená.
 4. V prípade, že si rezervované produkty nevyzdvihnete bez zrušenia rezervácie, má Lekáreň právo Vašu ďalšiu žiadosť o rezerváciu odmietnuť.

V. Riešenie reklamácií a sťažností

 1. Reklamáciu produktov môžete uplatniť priamo v Lekárni.
 2. Pripomienky a podnety k vybaveniu Vašej žiadosti o rezerváciu môžete posielať na email adresu: lekarennakrizovatke@gmail.com
 3. Dozorným orgánom pre Vaše sťažnosti je Slovenská obchodná inšpekcia.

VI. Zodpovednosť za škodu a vylúčenie zodpovednosti

 1. Napriek tomu, že Lekáreň robí maximum, aby pre Vás produkty, ktoré ste žiadali rezervovať zabezpečila, môže sa stať, že niektorý z produktov nebude aktuálne na trhu dostupný. Z tohto dôvodu Lekáreň nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla Vám alebo tretej osobe v súvislosti s vybavovaním Vašej žiadosti o rezerváciu, najmä nie z dôvodu nedodania, alebo oneskoreného dodania požadovaných liekov, alebo iných produktov.
 2. Zaväzujete sa služby nezneužívať a beriete na vedomie, že ste zodpovedný za škodu, ktorá vznikla Poskytovateľovi, Lekárňam alebo tretím osobám zneužívaním služby. Zneužívaním služby je najmä:
  1. odosielanie žiadostí o rezerváciu produktov s uvedením falošných alebo cudzích osobných, resp. kontaktných údajov
  2. vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie prostredníctvom poskytovanej služby.

VII. Spracúvanie a ochrana osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje spracúvané v súvislosti s poskytovaním služieb Lekáreň spracúva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Lekáreň ako zdravotnícke zariadenie spracúva Vaše osobné údaje súvisiace s poskytovaním lekárenskej starostlivosti v súlade so zákonmi: Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Vaše osobné údaje Lekáreň neposkytuje tretej osobe s výnimkou Vašej zdravotnej poisťovne v prípade liekov a zdravotných pomôcok viazaných na lekársky predpis. Údaje sú použité výlučne pre potrebu Lekárne v súvislosti s predajom produktov alebo poskytnutím lekárenskej starostlivosti.
 4. Lekáreň pristupuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov zodpovedne a prijala vhodné organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva, a ktoré sú zodpovedajúce rizikám vyplývajúcim z povahy spracúvania osobných údajov.
 5. Osobné údaje z Vašej žiadosti o rezerváciu Lekáreň uchováva vo svojom informačnom systéme po dobu 2 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Následne sú údaje z informačného systému Lekárne odstránené.
 6. Lekáreň a všetci jej pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním služieb, najmä mlčanlivosť ohľadom osobných údajov.

VIII. Zmena Všeobecných podmienok

 1. Lekáreň má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov alebo technologických zmien.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení VOP nemá vplyv na neplatnosť alebo neúčinnosť VOP ako celku.
 3. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.1.2023.